NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Zgibanka o NPZ-ju

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANA ZNANJA 2020/21

Nacionalno preverjanje znanja za 9. razred

1. 9. 2020 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
4. maj 2021 NPZ iz slovenščine
6. maj 2021 NPZ iz matematike
10. maj 2021 NPZ iz tretjega predmeta -TJA
1. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki
1. do 3. junij 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ

Nacionalno preverjanje znanja za 6. razred

4. maj 2021 NPZ iz  slovenščine
6. maj 2021 NPZ iz  matematike
10. maj 2021 NPZ iz tujega jezika
7. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki
7. do 9. junij 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ

Več informacij najdete na spletni strani RIC-a.