Vzgojni načrt

Vzgojni načrt je dokument, ki opredeljuje temeljne vrednote in vzgojna načela, za katere se zavzema naša šola, načine vzgojnega delovanja in ukrepanja na šoli ter načine sodelovanja šole s starši. Naš vzgojni načrt temelji na doseganju in uresničevanju VIZ ciljev s poudarkom na vzgojnih ciljih in vrednotah iz 2. člena Zakona o osnovni šoli, ob upoštevanju interesov in potreb učencev ter potreb širšega okolja.

Vzgojni načrt je nastajal z vzajemnim sodelovanjem strokovnih delavcev šole, vodstva šole, staršev in učencev.

Aktivnosti: strokovna izobraževanja na temo vzgojnega načrta, izpolnjevanje anketnega vprašalnika, sestanki tima, pogovor z učitelji na srečanjih učiteljskega zbora.

 

1. TEMELJNE VREDNOTE NAŠE ŠOLE

Vrednote, ki smo jih učenci, starši in strokovni delavci na naši šoli izbrali kot najpomembnejše so:

 • SPOŠTOVANJE,
 • SODELOVANJE IN DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI,
 • ZNANJE,
 • DELOVNE IN UČNE NAVADE,
 • ODGOVORNOST,
 • OBLIKOVANJE POZITIVNE SAMOPODOBE IN SAMOSPOŠTOVANJE.

 

SPOŠTOVANJE IN DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI: Medsebojno spoštovanje je temelj dobrih medosebnih odnosov med vsemi udeleženci, ki se vključujejo v pedagoški proces. S poudarjanjem vrednote SPOŠTOVANJA želimo razvijati veščine kulturnega vedenja, uspešnih načinov komunikacije (poslušanje, pogovor kot način reševanja konfliktov) in učenja sobivanja drug z drugim (strpnost, sprejemanje drugačnosti).

DELOVNE IN UČNE NAVADE: Razvijanje učnih in delovnih navad pri učencih je tesno povezano z vrednoto uporabnega ZNANJA in funkcionalno pismenostjo. Učence bomo z aktivnimi oblikami poučevanja pri pouku in pri drugih oblikah šolskega dela navduševali za branje, učili jih bomo strategij učenja, poudarjali pomen domačega dela in šolskih obveznosti ter povezovali naučeno znanje z življenjem. Delovne navade bomo krepili tudi s prepoznavanjem in razvijanjem močnih področij naših učencev (kvaliteten pouk, usmerjen prosti čas, kvalitetne prireditve).

ODGOVORNOST: Z razvijanjem sprejemanja odgovornosti za lastna dejanja se učimo dejavnega življenja v družbi, saj razumemo posledice dejanj in vpliv le-teh na svoje življenje in življenje drugih. Učenci, starši in strokovni delavci bomo vrednoto ODGOVORNOSTI uresničevali skozi šolski vsakdan s sprejemanjem in upoštevanjem skupno zastavljenih šolskih pravil in sprejetih dogovorov, z reševanjem težav, skrbi in vprašanj s skupnim pogovorom, svetovanjem ter s sprejemanjem odgovornosti za svoja dejanja (poravnava škode – restitucija). Šola prevzema odgovornost za varnost učencev v času pouka in drugih šolskih obveznosti. Učitelji prevzemajo odgovornost za svoje strokovno delo in ustrezen profesionalni odnos do staršev in učencev (doslednost, spoštovanje, upoštevanje potreb učencev). Starši so odgovorni za svojega otroka, kar se kaže v skrbi za ustrezen psihosocialni razvoj otroka in s sodelovanjem s šolo.

V postopku oblikovanja vzgojnega načrta bomo skupaj s starši in učenci tem vrednotam namenili posebno pozornost. Sprejeli bomo vzgojne dejavnosti, ki bodo omogočale uresničevanje teh vrednot.

V šolskem letu 2009/2010 bomo dali poudarek ODGOVORNOSTI.

Na podlagi prednostnih vrednot smo oblikovali vizijo šole:

V sodelovanju s starši vzgojiti in izobraziti naše učence v zadovoljne in uspešne osebnosti, ki bodo na temeljih uporabnega znanja gradili našo prihodnost na vrednotah občutka odgovornosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja in razvijanja pozitivne samopodobe.

 

2. VZGOJNA NAČELA NAŠE ŠOLE

Pri doseganju vzgojnih ciljev šole bomo izhajali iz naslednjih načel:

 

 • Načelo razvoja primerne komunikacije za utrjevanje medsebojnega spoštovanja in razvijanja čim boljših medsebojnih odnosov.
 • Načelo privzgajanja odgovornosti, strpnosti in poštenja z zgledom.
 • Načelo ustvarjanja spodbudnih pogojev za učenje in razvijanje posameznikovih interesov.
 • Načelo razvijanja ustreznih pristopov za razvoj pozitivne samopodobe posameznika.
 • Načelo pogovora kot najustreznejšega načina reševanja težav.
 • Načelo vzajemnega sodelovanja s starši in usklajenega pristopa šole in staršev.

 

3. VZAJEMNO-SODELOVALNI ODNOS S STARŠI

Straši nosijo pomemben delež za otrokov razvoj in napredek, zato je za uresničitev učno-vzgojnih ciljev šole in za reševanje vzgojnih in osebnih težav otrok nujno potrebno sodelovanje s starši.

 

Šola in starši torej sodelujejo na naslednje načine:

a) organizirane, formalne in neformalne oblike sodelovanja :

 • obiskujejo pogovorne ure pri razredniku in pri ostalih učiteljih,
 • udeležujejo se razrednih in skupnih roditeljskih sestankov,
 • udeležujejo se individualnih pogovorov za otroka,
 • obiskujejo razredne in šolske prireditve,
 • obiskujejo in pomagajo pri organizaciji piknikov, skupnih izletov, čistilnih akcij,
 • obiskujejo in aktivno sodelujejo na dnevih dejavnosti (delavnice, prireditve, srečanja), ki vključujejo starše.

b) sodelovanje staršev v smislu poenotenja šolskega in vzgojnega področja za otroka doma in v šoli:

 • spremljajo otrokovo šolsko delo, ki ga otrok opravlja doma,
 • sodelujejo pri reševanju problemov, ki jih ima njihov otrok (učne težave, pogovori, svetovanje in usmerjanje itd.),
 • svojemu otroku jasno pokažejo, da se strinjajo s pravili šole in mnenjem učiteljev.

c) uveljavljanje pravic, interesov, pobud staršev:

 • starši lahko izrazijo svoje interese, predloge, pobude preko učitelja, razrednika, Sveta staršev in Sveta šole in s tem vzajemno sodelujejo pri oblikovanju dela in življenja šole.

  

4. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE

Šola je pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti, ki temeljijo na oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, čustvene in socialne potrebe, strokovno avtonomna.

Vzgojne dejavnosti so:

 • Proaktivne in preventivne dejavnosti

Oblikujejo šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varne, sprejete, so uspešni, ustvarjalni, iniciativni, svobodni z upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Temeljijo na kakovostnem organiziranju učenja, vzajemnem spoštovanju, odgovornosti in visokih pričakovanjih na področju učenja in medsebojnih odnosov.

 

Na naši šoli bo proaktivno in preventivno vzgojno delovanje zajemalo naslednje:

 • zagotavljanje ustreznega delovnega in učnega okolja,
 • preventivne pogovore z namenom sprejemanja odgovornosti za šolsko delo ter svoje vedenje in kritično vrednotenje lastnega vedenja in vedenja vrstnikov,
 • oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja,
 • priprava šolskih prireditev, proslav, kjer se krepijo pozitivni odnosi med učenci, delavci šole, starši in lokalno skupnostjo,
 • vzgajanje učencev, da si medsebojno pomagajo, da pomagajo starejšim občanom in mlajšim učencem (medvrstniška učna pomoč),
 • navajanje na spoštovanje, na sprejemanje drugačnosti, na toleranco,
 • prizadevanje, da bi bil učenec za dobro opravljeno delo pohvaljen: ustne pohvale za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, pohvale za prizadevnost in uspešnost pri pouku, pri interesnih ali drugih dejavnostih, pohvale za vzorno vedenje, nesebično pomoč …, pri čemer je razlaga in utemeljitev pohvale nujno potrebna.
 • obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih ter usposabljanje za uspešno reševanje takih problemov v okviru različnih predavanj, svetovanj strokovnjakov.
 • Svetovanje in usmerjanje

S svetovanjem in usmerjanjem bomo pomagali učencem pri reševanju problemov v zvezi z njihovim razvojem, šolskim delom, odnosi z drugimi, v zvezi z razvijanjem samopresoje in prevzemanjem odgovornosti.

Svetovanje je usmerjena strokovna dejavnost šole, ki jo lahko izvajajo učitelji, vodstvo šole in svetovalna služba.

Svetovanje in usmerjanje se bo izvajalo na naši šoli v okviru:

 • pouka,
 • ur oddelčnih skupnosti,pogovornih ur,
 • ob sprotnem reševanju problemov,
 • ob drugih priložnostih.

 

5. VZGOJNI POSTOPKI

Ob nastalem konfliktu med učenci bo šola ob svetovanju izvajala tudi vzgojni postopek restitucije.

 

Restitucija

Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče in sprejme načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja restitucija pozitivno reševanje problemov.

6. VZGOJNI UKREPI

Če učenci kljub izvajanju vzgojnih dejavnosti, kot so preventiva, svetovanje, usmerjanje in restitucija, še vedno kršijo hišni red in šolska pravila, šola uporabi vzgojne ukrepe. Šola uporabi vzgojne ukrepe tudi, če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje: nevarnost, posredovanje v pretepu, zaščita imovine ipd.

Vzgojni ukrep se oblikuje kot:

 • ustna zahteva učitelja,
 • sklep katerega koli organa šole (razrednik, učiteljski zbor, ravnatelj),
 • dogovor šole s starši o določenem skupnem ravnanju.

Vzgojni ukrepi se dokumentirajo kot:

 • zaznamki v učenčevem zvezku,
 • zapisi svetovalne službe,
 • zapisniški sklepi učiteljske konference.

Izvajali bomo naslednje ukrepe:

 • ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s statusom ali z nadstandardnimi storitvami,
 • povečan nadzor nad učencem, ki večkrat krši dogovorjena pravila, ko je v šoli,
 • reševanje problemov in izdelava načrta za korektnejše obnašanje izven pouka,
 • opravljanje neizpolnjenih obveznosti izven pouka v dogovoru s starši,
 • pod nadzorom odraslega opravi učenec koristno delo na šoli,
 • redni vsakodnevni kontakti s starši

Individualizirani vzgojni načrt učenca

Šola lahko za učence, ki potrebujejo posebno pozornost in strokovno pomoč, oblikuje individualizirani vzgojni načrt učenca. Učenec, starši in strokovni delavci šole sodelujejo pri oblikovanju individualiziranega načrta učenca. Ta naj učencu pomaga doseči pozitivne spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja potreb in pravic drugih, sprememb na področju učenja in vedenja. Pri tem je potrebno upoštevati posebnosti učenca.

Kadar starši niso pripravljeni sodelovati, oblikuje šola za učenca individualizirani vzgojni načrt brez njih.

7. VZGOJNI OPOMINI – ADMINISTRATIVNE SANKCIJE

Vzgojni opomin se izreče učencu v primeru, ko je šola izčrpala že vsa pedagoška sredstva zapisana v tem dokumentu. Od vzgojnega ukrepa se opomin razlikuje v tem, da ima lahko trajne posledice za učenca.

Vrste in postopki izrekanja vzgojnih opominov so določeni skladno s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (z dne 25. 07. 2008), ki jih določi minister za šolstvo in šport.

8. SPREMLJANJE IZVAJANJA VZGOJNEGA NAČRTA

 Kako bomo spremljali izvajanje vzgojnega načrta:

  • RAZREDNIKI PRI RAZREDNIH URAH; SVETOVALNA SLUŽBA; RAVNATELJ
  • OB KONCU REDOVALNEGA OBDOBJA; ENKRAT MESEČNO; ENKRAT LETNO (SAMOEVALVACIJSKO POROČILO)
  • predlogi in način umeščanja sprememb: ŠSS zbira predloge, spremembe, ki se umestijo v poročilo

9. SPREJEM VZGOJNEGA NAČRTA

Pri oblikovanju so sodelovali Zdenka Plesničar, Marinka Bremec, Kristina Humar.

Vzgojni načrt je bil sprejet na seji sveta zavoda dne 28.05.2009.

Dostopnost