Šolski sklad

Na podlagi tretjega odstavka 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07,  uradno prečiščeno besedilo in 36/08)  ter 4. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada z dne 30.09.2008 je Svet zavoda Osnovne šole Čepovan dne 3.3.2021 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo:

Trije predstavniki zavoda:

  • Dolores Fratina, predmetna učiteljica
  • Saša Plesničar, razredna učiteljica
  • Nina Gregorič, vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice

Štirje predstavniki staršev:

  • Peter Paglovec, predsednik upravnega odbora
  • Tjaša Mav, namestnica predsednika
  • Martina Podgornik
  • Polona Paglovec Šuligoj

Upravni odbor je imenovan za obdobje štirih let. Mandat predstavnikov staršev v upravnem odboru je povezan s statusom učenca.

Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in različnih donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja in različnimi drugimi akcijami, s katerimi učence  vzgajamo.

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda.

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA


Namenitev dela dohodnine za donacije

O deležu vaše dohodnine (1%), ki je dan v državni proračun, imate pravico odločiti, za kaj naj bodo sredstva porabljena. Vabljeni ste, da jih namenite v naš šolski sklad. 
Z izpolnitvijo priloženega obrazca se poda vloga o razporeditvi tega dela dohodnine, ki je trajna in velja do preklica.
Obrazec lahko oddate:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu

Podatki za izpolnitev obrazca:

Ime oziroma naziv upravičenca: Osnovna šola Čepovan
Davčna št.: 46864237
Odstotek (%): 1%


Prispevek za šolski sklad:

OTHR Prispevek za šolski sklad

SI56 0128 4603 0671 816
SI00 11111

OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
ČEPOVAN 87
5253 Čepovan


Dostopnost